News

Nyári nyereményjáték - játékszabályzat

by Lili Nyári on Jul 20, 2023

Nyári nyereményjáték - játékszabályzat

„Nyári nyereményjáték” üzenőfali nyereményjáték ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA


Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) Yes
Superfood Trading Kft. (székhely: 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 3.)
(továbbiakban „Adatkezelő”) a „Yes Superfood Nyári nyereményjáték”
elnevezésű üzenőfali nyereményjátékával (a továbbiakban
„Nyereményjáték”) kapcsolatban felmerülő személyes adatok kezelésére
vonatkozik.
Az Adatkezelő fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a
kötelező jogi rendelkezések betartására és a biztonságos és tisztességes
adatkezelésre.


I. AZ ADATKEZELŐ ADATAI
Cégnév: Yes Superfood Trading Kft.
Levelezési cím: 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 3.
Elektronikus levelezési cím: hello@yessuperfood.com


Jelen Tájékoztató a következő hatályos jogszabályok alapján került
kialakításra:
1. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.);
2. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról
szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i
Rendelet (a továbbiakban Rendelet).
3. 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
4. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény a (továbbiakban: Ektv.);
5. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.);
6. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban:
Ehtv.);
7. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;

Jelen Tájékoztató a „Yes Superfood Nyári nyereményjáték” elnevezésű
promóciós játék adatkezelését szabályozza.


II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
Jelen Tájékoztatóban használt fogalmak a következő jelentéssel bírnak:
o érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított
vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
o személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az
érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai,
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző
ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés;
o hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott
kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel
félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat –
teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
o tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának
kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a
kezelt adat törlését kéri;
o adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan
vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja;
o adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett
bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen
gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel
készítése, valamint a személyazonosításra alkalmas fizikai jellemzők
rögzítése;
o adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára
történő hozzáférhetővé tétele;
o nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé
tétele;
o adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a
helyreállítása többé nem lehetséges;
o adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak
megkülönböztetése céljából;
o adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének
végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
o adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése;
o adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai
feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához
alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
o adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés
alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött
szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
o adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
o harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos
az érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
o adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy
feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

III. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ KAPCSOLÓDÓ
ADATKEZELÉS
1. Az adatkezelés célja:
A Nyereményjátékban való részvételhez kapcsolódó adatkezelés célja a
nyereményjáték lebonyolítása, így különösen a játékosok azonosítása,
részvételi feltételek teljesítésének ellenőrzése, a nyerteseknek a
játékszabályzatban meghatározott módon történő kiválasztása, a
nyertesek kiértesítése, a nyeremények átadása, a nyilvánosság
tájékoztatása a nyertes kiválasztásáról.
2. Az adatkezelés jogalapja:
Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)
pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az
Adatkezelő a Nyereményjátékra való szabályszerű jelentkezéssel
megadottnak tekint.
3. Az érintettek köre:
A Nyereményjátékra jelentkező játékosok.
4. A kezelt személyes adatok köre:
A Nyereményjátékra jelentkező játékosok e-mail címe, Facebook vagy Instagram
profiljának neve és a Facebookon vagy Instagram elérhető neve (kizárólag nyilvánosan
elérhető adatok).
5. Az adatkezelés időtartama:
A Nyereményjátékra történő jelentkezéstől a nyertesek kisorsolásáig.
Adatkezelő az érintettek adatait ezt követően törli, azokat nem tárolja.
6. Adatfeldolgozó:
Adatfeldolgozón az érintett által ismert azon adatfeldolgozó értendő, aki
az érintett adatainak kezelésével összefüggő szerződés alapján
adatfeldolgozónak minősül. Az adatfeldolgozókról az adatkezelő
nyilvántartást vezet, mely a jelen tájékoztató 1.sz. mellékletét képezi.
7. Az Adatok megismerésére jogosultak
Az Adatkezelő részéről az Adatkezelő gazdasági társaság ügyvezetője, az
érintettel kapcsolatba hozható nyeremény átadásának teljesítésében az
Adatkezelő részéről közreműködő személyek.
8. Adattovábbítás
Adattovábbítás nem történik a Nyereményjáték jellegéből fakadó
együttműködők részére.


IV. A NYEREMÉNYJÁTÉK NYERTESEIHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
1. Az adatkezelés célja:
A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adózási és számviteli kötelezettség
teljesítése, a nyertesek értesítése, a nyeremények szabályszerű átadása
és az ezzel összefüggő feladatok szabályszerű ellátása.
2. Az adatkezelés jogalapja:
Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)
pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az
Adatkezelő a Nyereményjátékra való szabályszerű jelentkezéssel
megadottnak tekint.
3. Az érintettek köre:
A Nyereményjátékban nyertesként kisorsolásra kerülő játékosok.
4. A kezelt személyes adatok köre:
Családi, – és vezetéknév, lakcím (vagy szállítási cím), e-mail cím,
telefonszám. A megadott személyes adatok valódiságáért a regisztráló
felel.
5. Az adatkezelés időtartama:
Az érintett személyes adatait és a nyeremény átadás-átvételét igazoló
dokumentumon szereplő esetleges további személyes adatait a
Nyereményjátékhoz tartozó adózási és számviteli kötelezettségek
teljesítése érdekében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. CXVII. tv.
(Szja. tv.) 76. § (5) bekezdése alapján kezeljük és a kapcsolódó iratokat
(pl. átadás-átvételi dokumentum, nyereményjátékhoz kapcsolódó
adóbevallás adatai) a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése alapján 8 évig kezeljük.
6. Adatfeldolgozó:
Adatfeldolgozón az érintett által ismert azon adatfeldolgozó értendő, aki
az érintett adatainak kezelésével összefüggő szerződés alapján
adatfeldolgozónak minősül. Az adatfeldolgozókról az adatkezelő
nyilvántartást vezet, mely a jelen tájékoztató mellékletét képezi.
7. Az Adatok megismerésére jogosultak
Az Adatkezelő részéről az Adatkezelő gazdasági társaság ügyvezetője, az
érintettel kapcsolatba hozható nyeremény átadásának teljesítésében az
Adatkezelő részéről közreműködő személyek.
8. Adattovábbítás
Adattovábbítás történik a nyeremények jellegéből fakadó
együttműködők részére.
Az adattovábbítás címzettjeiről az Adatkezelő nyilvántartást vezet,
melyről az érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a szerződésével
összefüggésben.


V. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Az Adatkezelő a személyes adatokat elektronikus formában tárolja.
Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó
felelőssége, hogy az adatkezelés, illetve adatfeldolgozás során
gondoskodjon az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az
eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatokat megfelelő
intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá
az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné
válás ellen.
Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt
adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással
biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek
összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.
Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a
számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus,
tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések
ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű
védelmi eljárásokkal gondoskodik.


VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
9.1 Az Infotv. alapján
a) Tájékoztatás
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa
kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az
adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására
megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak
továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az
Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja
meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a
folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az
Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő
költségtérítést állapít meg.
b) Helyesbítés, zárolás, törlés
Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem
felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő
rendelkezésére áll. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az
érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján
feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt
személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:
o kezelése jogellenes,
o az érintett kéri,
o a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem
orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
o az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt,
o azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság elrendelte.
o Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés
iránti igényét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon
belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli
és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem
elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági
jogorvoslat és a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
c) Tiltakozás
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az
Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az
Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte
el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára
történik; valamint
törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt
írásban tájékoztatja.
9.2 A Rendelet alapján
a) A hozzájárulás visszavonása
A fentieken túlmenően a Rendelet értelmében az érintett jogosult arra,
hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.
Az érintettnek a hozzájárulást visszavonó nyilatkozata az adott
adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes. A hozzájárulás
visszavonására az Adatkezelő hello@yessuperfood.com email címére
küldött emailben vagy postai úton az Adatkezelő 1072 Budapest, Nagy
Diófa utca 3.
levelezési címére küldött, az érintett által aláírt levélben van lehetőség.
b) Korlátozás
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az
adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az
Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és
ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen
személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak
védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből lehet kezelni.
Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozta az adatkezelést,
az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
c) Továbbítás
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa
anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:
az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és
az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog a fentiek szerinti gyakorlása
során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható
– kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
9.3 A jogérvényesítés módja
Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-
mail címére, vagy székhely szerinti címére küldött, az érintett
beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai úton az
érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett joggyakorlásra
vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése
mellett érvényes.
9.4 Jogorvoslat
Amennyiben az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért
egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz
fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóságnál (felügyeleti hatóságnál) lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: www.naih.hu
Budapest, 2022.04.12.
I. sz. melléklet
1.sz. Adatkezelő:
Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett
tevékenység: nyereményjáték lebonyolítása:
Cégnév: Yes Superfood Trading Kft.
Székhely: 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 3.
Elérhetőség: hello@yessuperfood.com
2.sz. Adatkezelő:
Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett
tevékenység: nyeremények kiküldése.
Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhely: H-2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
Adószám: 12369410-2-44

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további
adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen
tájékoztató módosításával tájékoztatja a felhasználókat.
3.sz. Adatkezelő:
Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett
tevékenység: nyertesek véletlenszerű kisorsolása
Cégnév: Comment Picker
Elérhetőség: info@commentpicker.com
Cégjegyzékszám (KvK): 73576492
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további
adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen
tájékoztató módosításával tájékoztatja a felhasználókat.